Colofon

www.boxline.com/nl - een servicemerk van WALTHER Faltsysteme GmbH
Vertegenwoordigd door de algemeen directeuren: Dipl. Kfm. Thomas Walther, Thomas Wiederer

WALTHER Faltsysteme GmbH

Hoogeweg 136
47623 Kevelaer
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2832-9723-0

Fax: +49 (0) 2832-9723-23

E-Mail: [email protected]

Bestuurder: Dominik Lemken

Kamer van Koophandel: Kleve, HRB 4881

BTW-nummer (Duitsland): DE120347124

Verantwoordelijk in de zin van artikel 18 MStV
Martin Peters
Hoogeweg 136
47623 Kevelaer
Duitsland

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze website wordt u door WALTHER Faltsysteme GmbH (hierna ook WALTHER Faltsysteme genoemd), Hoogeweg 136, 47623 Kevelaer, Duitsland ter beschikking gesteld. De informatie, die via deze website over WALTHER Faltsysteme GmbH en haar merken alsmede over derden verkrijgbaar is, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van deze informatie. WALTHER Faltsysteme is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de inhoud van deze website.

Door het gebruik van de website gaat u zonder enige beperking of voorbehoud akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

1. Auteursrecht

De pagina's van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Met name verveelvoudigingen, bewerkingen, vertalingen en het opslaan en verwerken in andere media, met inbegrip van elektronische media, zijn auteursrechtelijk beschermd. Ieder gebruik - ook van delen van de website - is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van WALTHER Faltsysteme GmbH, Kevelaer, Duitsland. Inhoud en structuur van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de verveelvoudiging van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, delen van teksten of beeldmateriaal, is voorafgaande toestemming door de firma vereist, met uitzondering van de logscout inhoud. Het beeldmateriaal is beschermd volgens § 72 UrhG (Duits auteursrecht). De publicatie- en reproductierechten liggen bij WALTHER Faltsysteme. De rechten blijven ook in volledige omvang bestaan, wanneer afbeeldingen automatisch of handmatig in een archief worden opgenomen.

logscout inhoud mag enkel worden gebruikt voor redactionele doeleinden. logscout inhoud, die ten behoeve van redactionele doeleinden wordt verveelvoudigd en/of elektronisch wordt vervreemd, moet worden voorzien van de copyright opmerking “© jaar WALTHER Faltsysteme GmbH. Alle rechten voorbehouden”. Het afdrukken is vrij van enig honorarium. Wij verzoeken echter om het toesturen van een bewijsexemplaar.

© 2010 WALTHER Faltsysteme GmbH, Kevelaer, Duitsland. Alle rechten voorbehouden

2. Merken

Het logo van WALTHER Faltsysteme GmbH, het boxline logo alsmede de op deze pagina's gebruikte productnamen en/of productpresentaties zijn gedeponeerde merken van WALTHER Faltsysteme GmbH, met haar gelieerde ondernemingen, leveranciers of licentiegevers.. Ieder niet geautoriseerd gebruik of misbruik van deze merken is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het merkenrecht, het auteursrecht, andere octrooirechten of het mededingingsrecht.

3. Disclaimer voor websites van derden

a. De pagina’s van de website bevatten ook links (zgn. hyperlinks) naar websites op internet, die door derden worden onderhouden en waarvan WALTHER Faltsysteme inhoudelijk geen kennis heeft. WALTHER Faltsysteme verschaft uitsluitend toegang tot deze websites en is niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan. Onze links op externe websites dienen alleen ter facilitering van de navigatie. Wij eigenen ons de op gelinkte pagina’s gedane uitspraken niet toe, en distantiëren ons hiermee uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte pagina’s van derden op de pagina's van onze website. Met name zijn wij niet aansprakelijk voor de aldaar begane schendingen van wettelijke bepalingen en rechten van derden.

b. Enkel de eigenaars van de websites, waarnaar via de door WALTHER Faltsysteme GmbH onderhouden website via een hyperlink wordt verwezen, zijn zowel voor de inhoud alsook voor de verkoop van de aldaar aangeboden producten en de afhandeling van de bestelling verantwoordelijk.

c. WALTHER Faltsysteme GmbH is niet aansprakelijk voor de schending van auteursrechten, merken- en andere octrooirechten alsmede individuele rechten, die wordt begaan op een website waarnaar via een hyperlink wordt verwezen.

d. In het geval van een bestelling of een andere rechtshandeling komt er uitsluitend een overeenkomst tot stand tussen de gebruiker en de desbetreffende eigenaar van de website resp. de aldaar aanwezige aanbieder, in geen enkel geval echter komt er een overeenkomst tot stand tussen WALTHER Faltsysteme GmbH en de gebruiker. Wij verzoeken u nota te nemen van de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder van de gelinkte website.

e. Deze disclaimer geldt voor alle in dit domain aangeduide links en voor alle inhoud van websites, waarnaar de links verwijzen.

4. Disclaimer

WALTHER Faltsysteme is,ongeacht uit welke rechtsgrond, met inbegrip van een onrechtmatige daad, in verband met het gebruik van deze website uitsluitend aansprakelijk voor schade indien sprake is van schade die aantoonbaar is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Indien en voor zover WALTHER Faltsysteme dwingend wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen aansprakelijk is, is de hoogte van de aanspraak op schadevergoeding voor wat betreft het bedrag beperkt tot de te voorziene schade. Dit doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van WALTHER Faltsysteme ten aanzien van de productaansprakelijkheid alsmede garantierechten. De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden eveneens niet bij levensgevaarlijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

Hoewel WALTHER Faltsysteme redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Wij adviseren u daarom voor het downloaden van documenten en informatie zelf voor een afdoende bescherming tegen virussen te zorgen, bijvoorbeeld door het installeren van een virusscanner.

WALTHER Faltsysteme is niet aansprakelijk voor het storingsvrij functioneren van de via boxline.de aangeboden diensten alsmede de beschikbaarheid daarvan.

5. Prognoses en intentieverklaringen

Ook toekomstgerelateerde uitspraken op deze website worden naar beste weten gedaan. De door WALTHER Faltsysteme daadwerkelijke gerealiseerde resultaten kunnen echter afwijken van toekomstgerelateerde uitspraken en zijn afhankelijk van een reeks economische en mededingingsfactoren, die voor een deel buiten de invloedssfeer liggen van WALTHER Faltsysteme. Onverminderd wettelijke bepalingen ten aanzien van het corrigeren van toekomstgerelateerde uitspraken zal WALTHER Faltsysteme niet voorzien in een voortdurende actualisering van alle toekomstgerelateerde uitspraken op deze website.

6. WALTHER Faltsysteme producten

De op deze website afgebeelde producten zijn voorbeelden van de door WALTHER Faltsysteme GmbH leverbare producten. WALTHER Faltsysteme staat niet garant voor de betrouwbaarheid van de productafbeeldingen en de beschikbaarheid van de producten.

Overig

Op deze gebruiksvoorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het UN-Koopverdrag. Bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website is Geldern. Indien één of meerdere van deze gebruiksvoorwaarden in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.