Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Onze onlineshop is uitsluitend bestemd voor handelaren,

Naast de controle van uw bedrijfsidentiteit als onderdeel van het bestelproces hebben wij het recht om een bewijs van uw bedrijfsidentiteit te eisen door het overleggen van de juiste en actuele documenten, bv. uittreksel uit het handelsregister of bedrijfsregistratie.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige zakelijke relaties, zonder dat we nogmaals daarnaar zouden moeten verwijzen. Als een handelaar tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden gebruikt, wordt de geldigheid daarvan hiermee afgewezen; ze worden alleen onderdeel van de overeenkomst als we hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met WALTHER Faltsysteme GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands, Duits, Engels, Frans

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

Wij leveren niet af op een postbusadres.

Voor nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor om tegen vooruitbetaling te leveren.

Als het door u bestelde product niet beschikbaar is bij ons, omdat we door onze betrouwbare leverancier zonder onze schuld ondanks het plaatsen van een overeenkomstige bestelling geen levering ontvangen hebben, zullen wij u dat direct in de orderbevestiging meedelen. We worden daarmee vrijgesteld van onze nakomingsplicht en kunnen de overeenkomst opzeggen. Hebt u reeds betalingen gedaan, dan zullen we deze onmiddellijk terugbetalen.

Onder voorbehoud van eigen levering zullen we voor een snelle levering zorgen. Als een deel van de bestelling niet onmiddellijk beschikbaar is, omdat we door onze betrouwbare leverancier zonder onze schuld ondanks het plaatsen van een overeenkomstige bestelling geen levering ontvangen hebben, zullen wij de resterende producten nasturen zonder opnieuw verzendkosten in rekening te brengen, voor zover dat voor u redelijk is.


Betaling

Het factuurbedrag is verschuldigd bij afsluiten van de overeenkomst, als er geen latere datum is bepaald in de voorwaarden van de geselecteerde betalingswijze.

U stemt in met de toezending van alle facturen via e-mail. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

In het geval van te late betaling behouden wij ons het recht voor u de wettelijke rente wegens te late betaling ter hoogte van negen procentpunten bovenop de basisrente en een vast bedrag van 40 euro in rekening te brengen. Overige rechten worden daardoor niet aangetast.

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:
Vooruitbetaling, Creditcard, Factuur, PayPal

U hebt alleen recht op verrekening wanneer uw tegenvordering in een wederkerige relatie tot onze hoofdvordering staat, door ons niet wordt betwist of rechtsgeldig werd vastgesteld.

U hebt alleen een retentierecht wanneer uw tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.

Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van het product totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie betaald zijn. U mag het onder voorbehoud ontvangen product bij normale bedrijfsuitvoering doorverkopen; al de uit deze doorverkoop voortvloeiende vorderingen draagt u - onafhankelijk van een verbinding of vermenging van het onder voorbehoud ontvangen product met een nieuwe zaak – overeenkomstig het factuurbedrag op voorhand aan ons af en we accepteren deze overdracht. Ze blijven tot aan het innen van de vorderingen van kracht,  maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen, voor zover u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

Wanneer u het onder voorbehoud ontvangen product met andere objecten combineert, mengt of deze verwerkt, worden we mede-eigenaar van de nieuwe zaak in verhouding van de waarde van het onder voorbehoud ontvangen product tot de andere verwerkte objecten op het moment van combinatie, vermenging of verwerking. Als uw object wordt beschouwd als hoofdobject, moet u proportioneel mede-eigendom aan ons overdragen. De zekerheden waarop wij recht hebben, zullen wij op uw verzoek vrijgeven als de waarde van de zekerheden de zeker te stellen vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

Schade tijdens bezorging

Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging gaat op u over zodra wij het product hebben overhandigd aan de transportdienstverlener of een andere persoon of instantie die is aangewezen om de levering uit te voeren. Tussen de handelaren geldt de controle- en klachtplicht overeenkomstig artikel 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien u niet de vereiste verklaring aflegt, wordt het product geacht te zijn aanvaard, tenzij het gebrek ten tijde van de inspectie niet waarneembaar was. Dit geldt niet als we een defect frauduleus hebben verzwegen.

Garanties

Het wettelijk recht op aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid

bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim

Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen

voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.

Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

Trusted Shops (https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf)

Slotbepalingenn

Het Duitse recht is van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Indien u handelaar bent in de zin van het Handelgesetzbuch (Duits Handelswetboek), publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.