Algemene voorwaarden

 • 1. Toepasbaarheid en termijnen

 • 1.1 Het plaatsen en verwerken van bestellingen vindt plaats volgens de hierna vermelde algemene voorwaarden.
 • 1.2 Klanten zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of rechtsbekwame personenvennootschappen die voor bedrijfsmatige doeleinden of om hun zzp'erschap of vrij beroep uit te oefenen bestellen.
 • 1.3 Onze klantenservice is u bij vragen of opmerkingen graag van dienst.
  U kunt ons als volgt bereiken:

  telefoon: +49 (0)2832 – 9723 – 31
  bereikbaar van ma - do 8.30 - 17.30 uur en vr 8.30 - 15.30 uur.
  fax: +49-(0)2832 – 9723 – 23
  e-mail: [email protected]
 • 1.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek resp. af magazijn (met uitzondering van verpakking en) exclusief btw in de wettelijke hoogte.
  Onze leveringstermijnen gelden bij benadering.
 • 1.6 Prijzen zijn vanaf de datum van sluiten van de overeenkomst vier maanden geldig. Bij overeenkomen van een leveringstermijn van meer dan vier maanden zijn wij gerechtigd tussentijds opgetreden kostenstijgingen voor inkoop, productie, levering etc., met inbegrip van door een wetswijziging bepaalde kostenstijgingen (bv. verhoging van de btw) middels prijsverhogingen in overeenkomstige omvang door te berekenen aan de besteller.
 • 1.7 De weergave van de producten in de webwinkel vormen geen bindende aanbieding, maar een vrijblijvende online catalogus.
  Door op de bestelbutton te klikken plaatst u een bindende bestelling van de goederen in de winkelwagen. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u een bevestiging van de ontvangst van uw bestelling; deze bevestiging vormt echter nog geen aanvaarding van de overeenkomst.
 • 1.8 De aangegeven productprijzen zijn exclusief vrachtkosten.
  Meer informatie over de vrachtkosten vindt u onder Service.
 • 1.9 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst of mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 • 1.10 Indien de leveringstermijn in dagen wordt aangegeven, worden werkdagen bedoeld.
  Daaronder worden begrepen alle dagen van de week met uitzondering van het weekeinde en wettelijke feestdagen.
 • 2. Taal, partij en sluiten van de overeenkomst

 • 2.1 De koopovereenkomst wordt aangegaan met WALTHER Faltsysteme GmbH.
 • 2.2 De voor het sluiten van de overeenkomst ter beschikking staande taal is Duits.
 • 2.3 Een bindende overeenkomst komt tot stand door verzending van een opdrachtbevestiging via een aparte e-mail, uiterlijk echter bij levering van de bestelde goederen.
 • 3. Leveringsvoorwaarden

 • 3.1 Wij nemen het risico van aanschaf niet over.
 • 3.2 Wij behouden ons het recht voor de levering van producten of diensten redelijkerwijs in gedeelten na te komen.
 • 3.3 Onze verplichting tot leveren vervalt indien wij ondanks een tijdig gesloten en toereikende transactie ter dekking leveringen van onze voorleverancier door omstandigheden die niet aan ons te wijten zijn, niet op tijd aangeleverd krijgen of indien er bedrijfsstoringen optreden door overmacht, die de productie en/of het transport van het te leveren voorwerp aantoonbaar beïnvloeden en wij de klant daarover onmiddellijk hebben geïnformeerd.

  Bedrijfsstoringen zijn alle onvoorziene, buitengewone belemmeringen, die wij ondanks de redelijkerwijs op basis van de specifieke omstandigheden te verwachten zorgvuldigheid niet kunnen afwenden, waarbij het geen rol speelt of deze bij ons of bij onze voorleveranciers optreden, met name overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, algemene schaarste aan grondstoffen en energie, oorlog, oproer, terroristische aanslagen, grote branden, waterschade en schade aan machines.
 • 3.4 Staat de klant ondanks dat een tijdige levering onmogelijk is, toch op levering, dan wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.
 • 3.5 Indien de levering door de voornoemde bedrijfsstoringen onmogelijk wordt, zijn wij vrijgesteld van de verplichting tot levering, zonder dat de besteller schadevergoeding kan eisen. Beide partijen zijn verplicht bedrijfsstoringen van voornoemde aard onmiddellijk aan elkaar te melden.
 • 3.6 Indien er wegens een vertraging die aan onze schuld te wijten is aantoonbaar schade ontstaat, is de besteller gerechtigd een vergoeding wegens vertraging te eisen. Deze bedraagt voor iedere volledige week van de vertraging 0,5%, in totaal echter ten hoogste 5% van de waarde van het desbetreffende deel van de totale levering, dat als gevolg van de vertraging niet tijdig of niet volgens de overeenkomst kan worden gebruikt. Een verdergaande vergoeding van verzuimschade is uitgesloten. Ten opzichte van handelaren zijn wij wellicht aansprakelijk voor de schade die volgens de normale gang van zaken in het geval van te late levering kan worden verwacht, echter onder voorbehoud van het bewijs, dat een schade wegens vertraging überhaupt is ontstaan of geringer is uitgevallen dan volgens de normale gang van zaken kan worden verwacht. Verdergaande aanspraken op schadevergoeding bestaan enkel, wanneer het verzuim berust op opzet of grove nalatigheid.
 • 4. Vrachtkosten

 • 4.1 Verzending geschiedt voor rekening en risico van de ondernemer.
 • 4.2 Bij overdracht van de goederen aan de vervoerder gaat het risico over op de ondernemer.
 • 4.3 Indien de verzendmethode niet is voorgeschreven, zijn wij vrij in de keuze van de verzendmethode.
 • 4.4 U hebt altijd de mogelijkheid de goederen op te halen bij

  WALTHER Faltsysteme GmbH
  Hoogeweg 136
  D-47623 Kevelaer, Duitsland

  De expeditieafdeling is geopend van
  ma - do: 08.00 - 13.00 uur / 13.30 - 16.00 uur en
  vr: 08.00 - 13.00 uur.

  Wij verzoeken u van tevoren even een afspraak te maken zodat wij de goederen voor transport kunnen verpakken.
 • 4.5 Wij leveren niet aan packstations.
 • 4.6 Bij betalingsverzuim zijn wij gerechtigd volgende leveringen op kosten van de ondernemer ook onder rembours te verzenden.
 • 4.7 Wij hebben het recht, maar niet de plicht, leveringen op naam en voor rekening van de ondernemer te verzekeren, tenzij de ondernemer tijdig van tevoren opdracht heeft gegeven de zending te verzekeren.
 • 5. Betaling

 • 5.1 Wij hanteren de volgende betalingsvoorwaarden:

  Betaling vooraf

  Als u kiest voor betaling vooraf ontvangt u een pro-formafactuur met onze bankgegevens. Wij leveren de goederen zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

  Op rekening

  Als u kiest voor betaling op rekening leveren wij voor de verwachte ontvangst van uw betaling en verzoeken wij u middels de factuur om het totale brutobedrag te voldoen binnen de op de factuur aangegeven termijn, die ingaat op de factuurdatum.
 • 5.2 Bij nieuwe klanten behouden wij ons voor tegen vooruitbetaling te leveren.
 • 5.3 Onze vordering tot betaling is opeisbaar op de statutaire zetel van de firma.
 • 5.4 Bij betalingsverzuim van de besteller zijn wij gerechtigd, onder voorbehoud van het geldend maken van verdere rechten, een vertragingsrente ter hoogte van 8% boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen.
 • 5.5 De besteller komt geen recht van retentie toe, voor zover het niet betrekking heeft op dezelfde verbintenis.
 • 5.6 Verrekening met tegenvorderingen kan alleen worden toegepast, indien deze tegenvorderingen onbetwist zijn of bij gewijsde zijn vastgesteld.
 • 5.7 Indien de besteller met een betaling uit deze of een andere transactie in verzuim raakt of ons omstandigheden bekend worden, die wijzen op een geringe kredietwaardigheid van de besteller, zijn wij gerechtigd alle vorderingen uit deze en andere transacties onmiddellijk opeisbaar te stellen en uit voorzorg teruggave van de door ons geleverde goederen te eisen. Indien na het sluiten van de overeenkomst een ernstig risico voor het recht op de ons toekomende vergoeding optreedt, kunnen wij vooruitbetaling of zekerheden binnen een redelijke termijn eisen en onze prestatie tot aan nakoming weigeren. Bij weigering van de besteller of afloop van een termijn zonder resultaat zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding wegens niet-nakoming te eisen.
 • 5.8 Ontvangen betalingen worden eerst verrekend met eerdere vorderingen, ook wanneer de betaling geschiedt voor bepaalde omschreven goederen.
 • 6. Garantie en aansprakelijkheid

 • 6.1 De besteller kan aanspraken wegens of in samenhang met gebreken aan de zaak alleen geldend maken, wanneer hij zijn verplichtingen inzake inspectie en reclamaties volgens § 377 HGB (Handelsgesetzbuch - Wetboek van Koophandel) deugdelijk is nagekomen.
 • 6.2 Aanspraken wegens of in samenhang met gebreken verjaren na 12 maanden na gedane aflevering van de door ons geleverde goederen bij de besteller. Voor een eventuele retourzending van de goederen is onze voorafgaande toestemming vereist.
 • 6.3 Indien ondanks het betrachten van de nodige zorgvuldigheid de geleverde goederen een gebrek vertonen, dat reeds op het tijdstip van overgaan van het risico bestond, zullen wij de goederen, onder voorbehoud van een tijdig ingediende klacht naar onze keuze herstellen of vervangende goederen leveren (verwezenlijking van de prestatie achteraf). Wij dienen steeds in de gelegenheid te worden gesteld binnen een redelijke termijn de prestatie achteraf te verwezenlijken. Indien herstel onmogelijk is of dit op serieuze wijze of definitief wordt geweigerd, of indien dit binnen een redelijke periode niet gebeurd is of verdere reparaties na het mislukken van het eerste herstel redelijkerwijs niet kunnen worden verlangd, kan de besteller – onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding – de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verminderen. Op onderdelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage wordt geen garantie verleend. In geval van garantie dient de besteller de gebrekkige onderdelen naar onze keuze in onze fabriek of aan een door ons gestuurde monteur ter reparatie ter beschikking te stellen.
 • 6.4 Recht op schadevergoeding, met name ook op vergoeding van schade, die niet aan de goederen zelf is ontstaan, is uitgesloten. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet bij opzet en grove nalatigheid van onze kant of onze leidinggevende werknemers of personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, alsmede wanneer sprake is van een toerekenbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.  In geval van een toerekenbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen – behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid van ons of onze leidinggevende werknemers – alsmede bij grove nalatigheid van personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, zijn wij alleen aansprakelijk voor de contractspecifieke, redelijkerwijs te voorziene schade.
 • 6.5 Geringe, gebruikelijke of technisch niet vermijdbare afwijkingen in kleur, vorm en kwaliteit van de beschrijving van het geleverde voorwerp of monsters gelden niet als gebreken. Indien een klacht ongegrond blijkt, dient de besteller de hierdoor voor ons ontstane kosten te dragen.
 • 6.6 De garantie vervalt wanneer de besteller of derden zonder onze schriftelijke toestemming wijzigingen of reparaties aan onze producten aanbrengen of uitvoeren en voorts, wanneer de besteller niet onmiddellijk geschikte maatregelen neemt, zodat wij het gebrek kunnen verhelpen en zodoende de schade wordt verminderd en niet groter wordt.
 • 7. Eigendomsvoorbehoud

 • 7.1 De goederen blijven tot aan volledige betaling van alle vorderingen voortvloeiende uit de leveringsovereenkomst ons eigendom. Wij zijn gerechtigd de gekochte goederen terug te nemen, wanneer de klant zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt.
 • 7.2 De besteller is gehouden de gekochte goederen zorgvuldig te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dient de besteller deze tijdig en voor eigen rekening uit te voeren. Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, dient de besteller ons onmiddellijk schriftelijk te informeren, wanneer het geleverde voorwerp in beslag is genomen of aan andere ingrepen van derden is blootgesteld. Voor zover deze derde niet in staat is de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een beroep volgens § 771 ZPO (Zivilprozessordnung - Duits Wetboek burgerlijk procesrecht) aan ons te vergoeden, is de besteller aansprakelijk voor de voor ons ontstane derving.
 • 7.3 De besteller is gerechtigd tot doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het algemeen zakelijk verkeer. De vorderingen van de afnemer uit de doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken draagt de besteller reeds nu aan ons over, en wel ter hoogte van het met ons overeengekomen eindbedrag op de factuur (inclusief btw). Deze cessie geldt onafhankelijk van het feit of de gekochte goederen zonder of na verwerking worden doorverkocht. De besteller blijft ook na de cessie gemachtigd tot het innen van de vordering. Onze bevoegdheid de vordering zelf te incasseren blijft hierdoor onaangetast. We zullen de vordering echter niet innen, zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, met betaling niet in verzuim is en er met name geen verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring is ingediend en er geen sprake is van surseance van betaling.
 • 7.4 De be- en verwerking of omvorming van de gekochte goederen door de besteller geschiedt steeds namens en in opdracht voor ons. In dit geval zet zich het recht in wording van de besteller op de gekochte zaak voort op de omgevormde zaak. Voor zover de gekochte zaak met andere, ons niet toebehorende voorwerpen wordt verwerkt, verwerven wij de mede-eigendom aan de nieuwe zaak naar rato van de objectieve waarde van onze gekochte zaak ten opzichte van de andere bewerkte voorwerpen ten tijde van de verwerking. Datzelfde geldt bij vermenging. Voor zover de vermenging zodanig geschiedt, dat de zaak van de besteller als hoofdzaak kan worden beschouwd, geldt als overeengekomen, dat de besteller ons evenredig de mede-eigendom overdraagt en de aldus ontstane alleeneigendom of mede-eigendom voor ons beheert. Ter zekerheid van onze vorderingen jegens de besteller draagt de besteller ook zulke vorderingen aan ons over, die voor hem door de samenvoeging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met een grondstuk jegens een derde ontstaan; wij aanvaarden deze cessie reeds nu.
 • 7.5 Wij verplichten ons de ons toestaande zekerheden op verzoek van de besteller vrij te geven, voor zover de waarde hiervan de gewaarborgde vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.
 • 8. Maatwerk

  Voor zover wij een product op basis van monsters, modellen, tekeningen of andere informatie van een klant produceren, zijn wij niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit de door de klant verstrekte documenten. Dit betreft met name ook het functioneren van producten, die op basis van een constructie van de klant worden vervaardigd. Raakt de klant met het ter beschikking stellen van de vereiste documenten (monsters, modellen etc.) in verzuim, worden eventueel overeengekomen leveringstermijnen overeenkomstig verlengd. De klant garandeert dat door de vervaardiging en de verkoop van deze producten geen rechten van derden worden geschonden. Wij hebben het recht ieder geval van schade, dat ontstaat door het geldend maken van dergelijke rechten, op de klant te verhalen.
 • 9. Transportschade

  Indien goederen met klaarblijkelijke transportschade worden aangeleverd, verzoeken wij u dergelijke fouten indien mogelijk meteen bij de vervoerder/bezorger te melden en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u een reclamatie niet meldt of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen enkele invloed op uw wettelijke rechten en de handhaving daarvan, met name op uw garantierechten.  U helpt ons echter wel hiermee onze rechten ten opzichte van de vrachtvervoerder resp. de transportverzekering geldend te kunnen maken.
 • 10. Opslaan algemene voorwaarden

 • 10.1 U kunt onze algemene voorwaarden op iedere pagina van onze webwinkel oproepen en op www.faltbox.com/downloads/agb.html lezen. Daarnaast kunt de algemene voorwaarden via uw browser afdrukken.
 • 10.2 Wij slaan de gegevens over de overeenkomst, waartoe ook de algemene voorwaarden horen, op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe.
 • 10.3 Als u via onze webwinkel bestelt, kunt u uw eerdere bestellingen in uw klantenaccount inzien.
 • 11. Plaats van handeling, toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, scheidbaarheid

 • 11.1 Plaats van handeling en bevoegde rechtbank voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is Kevelaer.
 • 11.2 Op deze overeenkomst en alle juridische betrekkingen tussen partijen is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het UN-Koopverdrag (CISG).
 • 11.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn met enige wettelijke bepaling, of indien blijkt dat de overeenkomst een lacune bevat, dan blijft nochtans deze overeenkomst voor het overige onverminderd van kracht. De partijen zijn voorts gehouden de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige, die de ongeldige bepaling voor wat betreft het economisch beoogde doel het meest nabij komt resp. de lacune vult.

www.boxline.com/nl - een servicemerk van WALTHER Faltsysteme GmbH

Kevelaer, januari 2018
Hoogeweg 136
47623 Kevelaer
Duitsland
Tel.: +49 (0)2832-9723-31
Fax: +49 (0)2832-9723-55

Copyright © boxline 2018
Voor het laatst gewijzigd: januari 2018

Verlanglijst
U hebt niets op uw verlanglijst staan.
Vergelijken
Geen producten geselecteerd.